Shaping Competitive Advantage of an Enterprise from Logistics Service Industry

Magdalena Gąsowska

Abstract


The aim of the article is to show the process of shaping competitive advantage of an enterprise from the logistics service industry. The study presents a general characteristic of enterprises providing logistics services and describes conditions of operation of contemporary logistics providers. The process of shaping competitive advantage of contemporary enterprises from the logistics service industry has been presenetd. The article has been written on the basis of the study of literature, research conducted by various research centres and own empirical research.


Keywords


competitive advantage, enterprises from logistics service industry, logistics processes

Full Text:

PDF

References


Alkhatib S. F., Darlington R., Nguyen T. T., Logistics Service Providers (LSPs) evaluation and selection, Strategic Outsourcing: An International Journal, 8 (2015)/1, pp. 102-134.

Banaszyk P., Gołembska E., Logistyka w biznesie międzynarodowym, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2015.

Bąkowska-Morawska U., Witkowski J., Kulturowe uwarunkowania zarządzania łańcuchem dostaw w Japonii, Polsce i Wielkiej Brytanii,

"Organizacja i Kierowanie", (2015)/4, pp. 39-54.

Blaik P., Efektywność logistyki. Aspekt systemowy i zarządczy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.

Bellingkrodt S., Wallenburg C. M., (2015), The role of customer relations for innovativeness and customer satisfaction, "The International Journal of

Logistics Management", 26 (2015)/2, pp.254-274.

Brdulak H., Logistyka w trudnych czasach - szansa czy ryzyko? Zmiany w globalnych łańcuchach dostaw, [in:] Brdulak H. (ed.), Logistyka

przyszłości, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, pp. 13-86.

Brüning M., Hartono N. T. P., Bendul J., Collaborative recovery from supply chain disruptions: characteristics and enablers, "Research

in Logistics & Production", (2015)/3, pp. 225-237.

Cichosz M., Proces innowacji w relacjach operatorów logistycznych z klientami, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", (2016)/6, pp. 2-8.

Fechner I., Definicja usługi logistycznej, [in:] Rydzkowski W. (ed.), Usługi Logistyczne. Teoria i praktyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2011.

Ficoń K., Trzy logistyki. Wojskowa, kryzysowa, rynkowa, BEL Studio, Warszawa 2015.

Gąsowska M. K., Rola innowacji w procesie zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach wahań koniunktury na przykładzie

wybranych przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie", 74 (2014), pp. 513-524.

Gąsowska M. K., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw sektora TSL a współpraca z wybranymi usługobiorcami w świetle badań, Społeczna odpowiedzialność sektora TSL w Polsce. Diagnoza i przyszłe wyzwania, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki", 790 (2013)/23, pp. 167-177.

Gołembska E., Istota, cel i zakres logistyki, [in:] Gołembska E. (ed.), Logistyka, C.H. Beck, Warszawa 2012, pp. 11-42.

Hsu C. C., Tan K. C., Zailani S. H. M., Strategic orientations, sustainable supply chain initiatives, and reverse logistics, "International

Journal of Operations & Production Management", 36 (2016)/1, pp. 86-110.

Jeszka A. M., Logistyka zwrotna. Potencjał, efektywność, oszczędności, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2014.

Jeszka A. M., Sektor usług logistycznych w teorii i w praktyce, Difin, Warszawa 2013.

Jeszka A. M., Działalność przedsiębiorstw z branży usług logistycznych, [in:] Ciesielski M.,Długosz J. (ed.), Strategie łańcuchów dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, pp. 221-242.

Jaki A., Mechanizmy rozwoju paradygmatów zarządzania, "Przegląd Organizacji", (2014)/2, pp. 8-13.

Kawa A., Wzmacnianie pozycji czy walka o przetrwanie?, "Logistyka a Jakość", (2016)/2, pp. 64-67.

Kisperska-Moroń D., Transformacja łańcuchów dostaw jako podstawa ewolucji kompetencji menedżerskich, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", (2012)/6, pp. 19-22.

Krawczyk S., Usługi logistyczne, [in:] Krawczyk S. (ed.), Logistyka. Teoria i Praktyka, vol. 1, Difin, Warszawa 2011, pp. 204-231.

König A., Spinler S., The effect of logistics outsourcing on the supply chain vulnerability of shippers, "The International Journal of Logistics Management", 27 (2016)/1, pp. 122-141.

Malara Z., Rzęchowski J., Zarządzanie informacją na rynku globalnym. Teoria i praktyka, C.H. Beck, Warszawa 2011.

Mindur L., Zagadnienia ogólne z zakresu produkcji i technologii, [in:] Mindur L. (ed.), Technologie transportowe, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Warszawa-Radom 2014.

Olszewski J., Przyszłość łańcuchów dostaw, "Eurologistics", (2016)/1, pp. 18-20.

Piecyk M. I., Björklund M., Logistics service providers and corporate social responsibility: sustainability reporting in the logistics industry, "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management", 45 (2015)/5, pp. 459-485.

Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.

Płoszajski P., Współczesne otoczenie organizacji, [in:] Strużycki M. (ed.), Podstawy zarządzania, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2014, pp. 67-84.

Romanowska M., Determinanty innowacyjności polskich przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", (2016)/2, pp. 29-35.

Romanowska M., Kryzys w przedsiębiorstwie, [in:] Romanowska M., Mierzejewska W. (ed.), Przedsiębiorstwo odporne na kryzys, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa 2016, pp. 15-34.

Raue J. S., Wieland A., The interplay of different types of governance in horizontal cooperations, "The International Journal of

Logistics Management", 26 (2015)/2, pp. 401-423.

Rutkowski K., (2015), Rekonfiguracja międzynarodowych łańcuchów dostaw jako narzędzie zapobiegania zagrożeniom kryzysowym - szansa dla Polski, [in:] Witkowski J., Skowrońska A., (ed.), Strategie i logistyka w warunkach kryzysu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, pp. 92-104.

Rydzkowski W., Usługi logistyczne, [in:] Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S. (ed.), Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009, pp. 213-253.

Schmoltzi Ch., Wallenburg C. M., Horizontal cooperations between logistics service providers: motives, structure, performance, "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management", 41 (2011)/6, pp. 552-575.

Stańczyk-Hugiet E. I., Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2013.

Szałucki K., Spedycja, [in:] Wojewódzka-Król K., Załoga E. (ed.), Transport. Nowe wyzwania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, pp. 631-643.

Szymczak M., Ewolucja łańcuchów dostaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015.

Witkowski J., Logistyka w warunkach kryzysu ekonomicznego i nagłych sytuacjach kryzysowych, [in:] Witkowski J., Skowrońska A. (ed.), Strategie i logistyka w warunkach kryzysu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, pp. 154-165.

Wong W. P., Soh K. L., Chong C. L., Karia N., Logistics firms performance: efficiency and effectiveness perspectives, "International

Journal of Productivity and Performance Management", 64 (2015)/5, pp. 686-701.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.