SELECTED ASPECTS OF MILITARY LOGISTIC SUPPORT TO PUBLIC ADMINISTRATION IN ELIMINATING THE EFFECTS OF CRISIS SITUATIONS

Zenon Zamiar, Stanisław Kowalkowski

Abstract


In part I, the article presents the characteristics of non-military crisis situations, including natural threats and technical failures, terrorist threats, hybrid activities and disturbance of public order. The specified crisis situations imply specific actions of the public administration, which carries out its mission on the basis of national and international legal regulations. However, the forces and resources of the civil administration are not always able to provide assistance to all victims of crisis situations, in accordance with the applicable procedures. The implementation of procedures for providing aid and liquidating the effects of crisis situations requires specific, logistically prepared forces and resources.

The legal regulations introduced on the basis of experience, including Poland's membership in NATO, enable the use of military forces to provide logistical support to the administration in crisis situations, under the so-called crisis logistics.

Hence, the second part of the article presents the legal basis for the use of the Armed Forces in the logistic support of the civil administration, with particular emphasis on engineering troops and their support components, prepared for the liquidation of the consequences of crisis situations.


Keywords


threats, crisis situation, crisis management, logistic needs, Armed Forces, engineering troops

Full Text:

PDF

References


Ficoń K., Zabezpieczenie logistyczne ludności podczas niemilitarnych sytuacji kryzysowych, [in:] Chrabkowski M., Tatarczuk C., Tomaszewski J. (eds.), Bezpieczeństwo w administracji i biznesie we współczesnym świecie, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Gdynia 2011, Pt. 1, pp. 128-144.

Cieślarczyk M., Kuriata R., Kryzysy i sposoby radzenia sobie z nimi, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2005.

Dynak R., System reagowania kryzysowego w Powiecie Pułtuskim, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2016.

Ficoń K., Logistyka kryzysowa. Procedury, potrzeby, potencjał, BEL Studio, Warszawa 2011.

Huzarski M., Zmienne podstawy bezpieczeństwa i obronności państwa, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2009.

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2002.

Koncepcja rozwoju zdolności inżynierii wojskowej w zakresie reagowania na zagrożenia niemilitarne, Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 2012.

Kowalkowski S., Wybrane aspekty zarządzania kryzysowego w świetle użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2019.

Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Warszawa 2017.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Warszawa 2009.

Piątek Z., Procedury i przedsięwzięcia systemu reagowania kryzysowego, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2011.

Popularny słownik języka polskiego, ed. by Dunaj B., WILGA, Warszawa 2000.

Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Warszawa 2014.

Szczurek T., Formalnoprawne aspekty podejmowania decyzji przez Ministra Obrony Narodowej w sytuacjach kryzysowych, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2005.

Wojska inżynieryjne w okresie pokoju i zagrożenia wojennego, ed. by Cieślar P., Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2004.

Zakrzewski W, Zdolności wojsk inżynieryjnych do wsparcia układu pozamilitarnego w warunkach zagrożenia niemilitarnego Polski, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2016.

Zamiar Z., Planowanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa, WSOWL, Wrocław 2013.

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, Dz.U. 2016, pos. 904.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. „Kodeks karny”, Dz.U. 1997, no. 88, pos. 553.

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2017 r. o stanie klęski żywiołowej, Dz.U. 2017.0.1897.

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, Dz.U. 2017, pos. 1210.

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, Dz.U. 2005, no. 150, pos. 1249.

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Dz.U. 2008, no. 234, pos. 1570.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. „Prawo wodne”, Dz.U. 2017, pos. 1566.

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dn. 26 kwietnia 2007, Dz.U. 2007 no. 89 pos. 590.

https://rcb.gov.pl/krajowy-plan-zarzadzania-kryzysowego-gotowy-zestaw-dzialan-na-wypadek-wystapienia-sytuacji-kryzysowej


Refbacks

  • There are currently no refbacks.