A manager in the times of international management

Wang Bo, Zbigniew Ścibiorek

Abstract


Globalization processes and internationalization of business activities have an impact on management issues. Conducting business activity in the supra-national dimension forces the need for a different view of perceiving a number of phenomena. These issues are strongly emphasized by the authors in their article. They emphasize not only the complexity of the process of making managerial decisions, but also the need, even the necessity, of continuous improvement of competences by persons holding managerial functions. The study emphasizes the necessity of analysing the environment, as well as forecasting the development of the situation, especially in the longer term. In the presented description, the authors go beyond the conventional description, adding new issues and threads, emphasizing in particular the growing role of human capital in managing organizations, and - which has not been clearly emphasized - their deliberations focus on the European economic area.


Keywords


globalization, manager, managerial competences, organization, changes

Full Text:

PDF

References


Albright M., Carr C., Największe błędy menedżerów, Wydawnictwo Amber, Warszawa 1997.

Armstrong M., Jak być lepszym menedżerem. Strategia sukcesu, Dom Wydawniczy ABC Spółka Sp. z o.o., Warszawa 1997.

Barkema, H. G., Vermeulen F., What Differences in the Cultural Backgrounds of Partners Are Detrimental for International Joint Ventures?, “Journal of International Business Studies”, 28 (1997)/4, pp. 845-864.

Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2002.

Brańka P., Internacjonalizacja gospodarki a współczesne teorie rozwoju regionalnego, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, 821 (2010), pp. 5-18.

Brouthers K. D., Hennart J. F., Boundaries of the firm: Insights from international entry mode research, “Journal of Management”, 33 (2007)/3, pp. 395-425.

Brózda J., Marek S., Otoczenie przedsiębiorstwa, [in:] Marek S., Białasiewicz M. (red.), Podstawy nauki o organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.

Cuervo-Cazurra A., Extending theory by analyzing developing country multinational companies: Solving the goldilocks debate, “Global Strategy Journal”, (2012)/2, pp. 153-167.

Drucker P., Skuteczne zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1976.

Dunning, J. H., Lundan S., Multinational enterprises and the global economy, 2nd edition, Cheltenham: Edward Elgar, Northampton (MA) 2008.

Glinkowska B., Kaczmarek B., Zarządzanie międzynarodowe i internacjonalizacja przedsiębiorstw - teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

Goldman E., The power of work experiences: Characteristics critical to developing expertise in strategic thinking, “Human Resource Development Quarterly”, 19 (2008)/3, pp. 217-239.

Johanson J., Vahlne J. E., The Uppsala internationalization process model revisited: From liability of foreignness, “Journal of International Business Studies”, 40 (2009), pp. 1411-1431.

Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1997.

Królik G., Grzechy menedżera, “Personel i Zarządzanie”, (2003)/9, pp. 24-26.

Kuc B. R., Zarządzanie doskonałe, Wydawnictwo Oskar-Master of Biznes, Warszawa 2003.

Kuc B. R., Żemigała M., Menedżer nowych czasów. Najlepsze metody i narzędzia zarządzania, Wydawnictwo Onepress, Gliwice 2012.

Kukułka J. (red.), Internacjonalizacja życia narodów i państw, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1991.

Lewin A. Y., Massini S., Peeters C., Why are companies offshoring innovation? The emerging global race for talent, “Journal of International Business Studies”, 40 (2009)/6, pp. 901-925.

Littauer F., Sweet R., Osobowość plus w praktyce, Wydawnictwo Logos, Warszawa 2017.

Majewska-Opiełka I., Umysł lidera. Jak kierować ludźmi u progu XXI wieku, Wydawnictwo Medium, Warszawa 1998.

Malkowska A., Malkowski A., Przedmiot: zarządzanie międzynarodowe w nauczaniu menedżerów w strefie przygranicznej, “Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica”, 287 (2011)/63, pp. 147-156.

Marszałek A, Integracja międzynarodowa a gospodarka światowa, “Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze”, 760 (1997)/4, pp. 188-201.

Melitz M., The impact of trade on intra-industry reallocations and aggregate industry productivity, “Econometrica”, 71 (2003)/6, pp. 1695-1725.

Nogalski B., Śniadecki J., Umiejętności menedżerskie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2001.

Penc J., Role i umiejętności menedżerskie, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005.

Peng M. W., Identifying the big question in international business research, “Journal of International Business Studies”, 35 (2004), pp. 99-108.

Polak E., Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.

Prahald C. H., Rola menedżera nowej ery na konkurencyjnym rynku, [in:] Organizacja przyszłości, red. Hesselbein F., Goldsmith M., Beckhard R., Business Press, Warszawa 1998.

Rakowska A., Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007.

Rozkwitalska M., Zarządzanie międzynarodowe a modele zarządzania : amerykański, azjatycki, europejski, globalny, “Organizacja i Kierowanie”, 132 (2008)/2, pp. 79-102.

Rozkwitalska M., Bariery w zarządzaniu międzykulturowym: Perspektywa filii zagranicznych korporacji transnarodowych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.

Sadler Ph., Zarządzanie w społeczeństwie postindustrialnym, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.

Sajkiewicz A. (red.), Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.

Sapienza H. J., Autio E., George G., Zahra S. A., A capabilities perspective on the effects of early internationalization on firm survival and growth, “Academy of Management Review”, 31 (2006)/4, pp. 914-933.

Schein E. H., Przywództwo a kultura organizacji, [in:] Lider przyszłości, red. Hesselbein F., Goldsmith M., Beckhard R., Bussiness Press, Warszawa 2007.

Ścibiorek Z., Pawęska M., Determinanty zmian w organizacji, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2019.

Wachowiak P., Profesjonalny menedżer. Umiejętności pełnienia ról kierowniczych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001.

Walkowiak R., Uwarunkowania osobowościowe skutecznego menedżera, [in:] Bojar E., Menedżer XXI wieku. Ile wiedzy, ile umiejętności?, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2003.

Wyciechowska I., Internacjonalizacja a internalizacja w polityce państw, “Sprawy Międzynarodowe”, 42 (1989)/12.

Zdanowski J. (red.), Globalizacja a tożsamość, Wydawnictwo ASKON, Warszawa 2003.

Zhou L., Wu W., Luo X., Internationalization and the performance of born-global SMEs: the mediating role of social networks, “Journal of International Business Studies”, 38 (2007)/4, pp. 673-690.

https://www.wosna5.pl/globalizacja_poztywne_i_negatywne_aspekty

https://mfiles.pl/pl/index.php/Zarz%C4%85dzanie_mi%C4%99dzynarodowe

http://www.sigmund-polska.pl/cztery-sylwetki-menedzerow/

http://www.structum.pl/czytelnia-pdf-op/Menedzer_nowych_czasow_Najlepsze_metody_i_narzedzia_zarzadzania_menjut.pdf

http://www.salesnews.pl/Article.aspx?id=1623

https://www.studiamba.wsb.pl/baza-wiedzy/grzechy-glowne-menedzera

http://nf.pl/manager/7-grzechow-glownych-menedzerow,2,14228,147


Refbacks

  • There are currently no refbacks.