THE INFLUENCE OF PUBLIC TRANSPORT ACTS 2019 IN POLAND ON CONFLICTS CONCERNING THE SHAPE OF THE PUBLIC TRANSPORT NETWORK

Duszan Augustyn

Abstract


In 2019, the Polish Government introduced a new legislation on public transport. The main objective of these laws is to determine a new division of responsibilities within the public administration system for the planning, implementation and financing of public transport. These new regulations may significantly affect the scope of responsibilities, and competencies of transport organizers, in particular regarding the creation of transport plans and funding mechanisms. As a result of maintaining an under-financed, unsustainable transport system based solely on commercial public transport for more than two decades, Poland has experienced a collapse of the public transport system in remote areas. The absence of complex policies in the field of public transport has caused millions of people to suffer from transport exclusion, especially in settlements located outside the main transport routes. This is resulting in disputes over the structure of the regional transport network. The aim of the research paper is to identify potential axes of conflicts between transport organizers, government and local governments subsidizing co-financed transport services, passengers and companies providing public and commercial passenger transport.


Keywords


Poland, public transport policies, remote areas, conflicts in public transport

Full Text:

PDF

References


Andrusz G D (1984) Housing and Urban Development in USSR. University of New York Press, Albany

Bąkowski W (2007) Procesy integracyjne w systemie transportowym a generowanie wartości dodanej. In: M. Michałowska (ed) Procesy integracyjne wybranych systemów transportowych, AE, Katowice, pp 74

Beim M, Radzimski A (2009) Wybrane aspekty wpływu zmian demograficznych na transport publiczny. Transport Miejski i Regionalny 6/2009:2

Błędowski P, Pędich W (2004). Opiekunowie rodzinni jako podstawowe źródło opieki domowej nad niepełnosprawnymi osobami starszymi. In: Błędowski P (ed), Między transformacją a integracją. Polityka społeczna wobec problemów współczesności. SGH, Warszawa

Cresswell T (2006) On the move: Mobility in the modern western world. Routledge, New York & London

Cresswell T (2013) Citizenship in worlds of mobility. In: Söderstrom O, Randeria S, D’Amato G, Panese F (ed) Critical mobilities, EPFL Pres, Lausanne, pp 105-124

Dyderski B (2017) Rozwiązanie parkingów «parkuj i jedź» w systemach kolejowo-drogowych. Transport Kolejowy 2017: Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość, 2017

Dydkowski G (2007) Regulacyjne i ekonomiczne czynniki integracji miejskiego i regionalnego transportu zbiorowego. In: Procesy integracyjne wybranych systemów transportowych, Michałowska M (ed), AE, Katowice, pp 165

Dyr T (2007) Kapitał intelektualny jako czynnik integracji rynku regionalnych przewozów pasażerskich. In: Procesy integracyjne wybranych systemów transportowych. Michałowska M (ed), AE, Katowice

Dyr T (2013) Integracja transportu miejskiego i regionalnego jako czynnik rozwoju rynku publicznych przewozów pasażerskich. In: Współczesne uwarunkowania rozwoju transportu w regionie. Michałowska M. (ed) Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 143 pp 47

Faron A, Rudnicki A (2010) Idea i narzędzia unijnego projektu MAX mającego na celu podniesienie świadomości potrzeby zarządzania mobilnością. TMIR 1:19

Gagnepain P, Ivaldi M, Vibes C (2011) The industrial organization of competition in local bus services. Edward Elgar Publishing, Chentelham

Górka K, Poskrobko B, Radecki W (2001) Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne. Wydawnictwo PWE, Warszawa

Górny J (2016) Samorząd wojewódzki jako organizator kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG

Grzelec K, Wyszomirski O (2017) Regionalizacja zbiorowego transportu pasażerskiego w Polsce. Autobusy 4:24

Hadi Almasi M, Mirzapour Mounes S, Koting S, Rehan Karim M (2014) Analysis of Feeder Bus Network Design and Scheduling Problems. The Scientific World Journal 2014:4-10

Hebel K (2011) Zachowania transportowe jako rodzaj zachowań podmiotów rynkowych. Ekonomika transportu lądowego 41:171-172

Heffner K (2010) Regiony międzymetropolitalne a efekty polityki spójności w Polsce. In: Klamut M.,

Heffner K, Klemens B (2016) Potencjały i strefy problemowe w zakresie świadczenia usług publicznych na obszarach wiejskich w skali regionalnej. Studia Obszarów Wiejskich 42:28-32

Heine W-D (1995) Verkehrsmittelwahlverhalten aus umweltpsychologicher Sicht. Internationales Verkehrswesen, 47

Janecki R (2004) Kształtowanie systemów obsługi pasażerskiej poprzez samorządy szczebla powiatowego i wojewódzkiego. In: aktualne problemy regionalnego transportu pasażerskiego w Polsce. SITK RP 63(113):129

Janecki R (2007) Problemy integracji w polityce transportowej regionów. In: Michałowska M (ed) Procesy integracyjne wybranych systemów transportowych. AE, Katowice pp. 150

Janecki R, Krawiec S (2009) Problemy dostępności przestrzennej we współczesnej polityce transportowej. Transport Miejski i Regionalny 1/2009:3

Kamruzzaman M, Yigitcanlar T, Yang J, Mohamed Mohd A (2016) Measures of transport-related social exclusion: A critical review of the literature. Sustainability 8(7):3-8

Klasik A (2001) Strategia konkurencyjna regionu. In: red. Klasik A, Kuźnik F (ed) Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, Akademia Ekonomiczna, Katowice, pp 31-32

Klasik A (2002) Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w życie. Akademia Ekonomiczna, Katowice

Klatka J (2015) Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na szczeblu metropolitalnym oraz na styku dwóch powiatów. Komunikacja publiczna, 1(58):27

Komornicki T (2011) Przemiany mobilności codziennej Polaków na tle rozwoju motoryzacji, Polska Akademia Nauk, Warszawa

Koźlak A (2009) Kierunki zmian w planowaniu rozwoju transportu w miastach jako efekt dążenia do zrównoważonego rozwoju. Transport miejski i regionalny 7-8/2009:41-42

Lijewski T (1977) Geografia transportu Polski. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Lucas K (2012) Transport and social exclusion: Where are we now?. Transport Policy 20:105-113

Mężyk A (2013) Elastyczne formy transportu publicznego w obsłudze komunikacyjnej regionu. Studia Ekonomiczne 143:262-270

Mrozik M, Gostowska-Dźwig S (2011) Istotne czynniki wpływające na jakość usług w przedsiębiorstwie transportowym w ocenie klientów. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia 47(686):148

Piskozub A (1982) Gospodarowanie w transporcie, WKiŁ, Warszawa

Porter G, Tewodoros A, Gorman M (2018) Mobility, Transport and Older People’s Well-Being in Subsaharian Africa: Review and Prospect. In: Curl A, Musselwhite C (ed) Geographies of transport and ageing Palgrave Macmillan, pp 89

Porter M E (1998) On Competition, Harvard Business School, Boston

Przygodzka R (2010) Usługi publiczne a jakość życia w regionach peryferyjnych. In: Noworól A (ed) Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych. Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych UJ, Kraków, pp 219-220

Rolbecki R (2011) Wpływ otoczenia prawno-instytucjonalnego na warunki rozwoju przedsiębiorstw transportowych w Polsce. Ekonomika Transportu Lądowego 41:9-10

Rudnicki L (2000) Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa, pp 18

Rymarz J, Stokłosa J, Niewczas A (2014) Wybrane problemy efektywności funkcjonowanie transportu zbiorowego. Logistyka – nauka, 3/2014:5545

Rześny-Cieplińska J (2014) Kształtowanie atrybutów organizatorów zintegrowanego systemu transportowego, Logistyka - nauka, 2014:316

Schwanen T (2010) The Mobility of Older People – An Introduction. Journal of Transport Geography, 18(5):591

Siegelbaum L H (2006) Cars, cars, and more cars: the Faustian bargain of the Brezhnev era. In: Borders of Socialism: Private Spheres of Soviet Russia. Palgrave Mackmillan, New York & Basingstoke

Szczerbaciuk Z (2014) Publiczny transport drogowy uwarunkowania i prognozy funkcjonowania. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 15(4):20

Szołtysek J (2008) Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice

Szostak E. (ed) Jaka polityka spójności po roku 2013? Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, pp 163–184

Taylor Z (1999) Przestrzenna dostępność miejsc zatrudnienia, kształcenia i usług a codzienna ruchliwość ludności wiejskiej. Continuo, Wrocław

Taylor Z, Ciechański A (2017) Deregulacja i przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw transportu lądowego w Polsce na tle polityki spójności UE. IGiPZ PAN, Warszawa

UITP (2007) Tackling Social Exclusion The Role of Public Transport. A UITP position paper, UITP, Brussels

Urbanyi-Popiołek I (2013) Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu. Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz

Urry J (2000) Sociology beyond Societies: Mobilities for the twenty-first century. Routledge, London & New York

Velho R (2019) Transport accessibility for wheelchair users: A qualitative analysis of inclusion and health. International Journal of Transportation Science and Technology 8(2):111

Wang H, Odoni A (2012) Approximating the Performance of a "Last Mile" Transportation system. Massachussets Institute of Technology

White P (2009) Public transport: Its Planning, Management and Operation. Routledge

Wolański et al (2016) Publiczny transport zbiorowy poza miejskimi obszarami funkcjonalnymi. Diagnoza, analiza zróżnicowania, oddziaływanie społeczne, rekomendacje. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa

Wolański M, Mrozowski W, Pieróg M (2016) Transport zbiorowy poza miastami – regres, reformy, rekomendacje. Zarządzanie Publiczne, Kraków 38:13

Wronka J (2000) Internalizacja kosztów zewnętrznych transportu w Polsce „transport 2000”. SITK Zakopane Kraków


Refbacks

  • There are currently no refbacks.