Transport Policy or Logistic Policy?

Agnieszka Skowrońska

Abstract


Nowadays logistics plays a very important role, not only in the functioning of separate companies. More and more often one can point out its direct and indirect influence on economy. Beside this, globalization of production and associated supply chains makes it even more significant in international economic relations. Increased interest in macroeconomic aspects of logistics and interrelations on the verge of production, trade and transport facilitate the emergence of a new type of central economic policy, called logistic policy. Its main task is to intentionally, directly or indirectly, influence the effectiveness of product flow processes and accompanying information among participants of supply chains. This article attempts to present the weaknesses of traditional transport policy, arguments in favour of the introduction of logistic policy, and global civilization trends being the base of evaluation of transport policy towards logistic policy. It also reviews logistic policies in- selected countries of the world.

Keywords


transport policy; logistic policy

Full Text:

PDF

References


Coyle J. J. et al., Zarządzanie logistyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.

Drzazga D., Rola centrów logistycznych w rozwoju gospodarczym i przestrzennym kraju. Wnioski i rekomendacje dla władz rządowych i samorządowych, [in:] Rola centrów logistycznych w rozwoju gospodarczym i przestrzennym kraju, red. Markowski T., Seria Biuletyn Polskiej Akademii Nauk Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 225, Warszawa 2006.

Elements for European Logistics policy, Discussion Paper, Ministry of Transport and Communication, Helsinki 2006.

Europa w ruchu – zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Komisja Wspólnot Europejskich, COM(2006) 314, Bruksela 2006.

Krupanek J., Skowrońska A. (red.), Analiza warunków rozwoju technologii środowiskowych w Polsce. Technologie ekoinnowacyjne w badaniach i praktyce, Ekonomia i Środowisko, Katowice–Białystok 2006.

Logistics Hong Kong, The Hong Kong Logistics Development Council (LOGSCOUNCIL), Hong Kong 2001.

Logistyka transport towarowego w Europie – klucz do zrównoważonej mobilności, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Komisja Wspólnot Europejskich, COM(2006) 336, Bruksela 2006.

The Lisbon European Council – An Agenda of Economic and Social Renewal for Europe, Contribution of the European Council to Special European Council in Lisbon, 22-23 March 2000, COD/00/7.

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 26 lipca 2001 r. o ogłoszeniu Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, MP Nr 26, poz. 432.

Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, 27 czerwca 2005 r.

Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.

Skowrońska A., Globalne trendy cywilizacyjne podstawą europejskiej polityki logistycznej, “Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, (2007)/1, pp. 15-18.

Skowrońska A., Krótkie czy długie łańcuchy logistyczne, czyli jak zrównoważyć rozwój, “Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, (2006)/9, pp. 25-27.

Skowrońska A., Rola logistyki w polityce gospodarczej państwa, “Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, (2006)/6, pp. 35-42.

Skowrońska A., The logistic environmental imperative as the basis for sustainability of supply chain, “Economics and Management”, (2006)/3.

Skowrońska A., Zrównoważone łańcuchy logistyczne, “Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, (2006)/3, pp. 2-7.

Skowrońska A., Zrównoważony rozwój a centra logistyczne, [in:] Rola centrów logistycznych w rozwoju gospodarczym i przestrzennym kraju, red. Markowski T., Seria Biuletyn Polskiej Akademii Nauk Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 225, Warszawa 2006.

Skowrońska A., Logistics as a Tool for Sustainable Development, [in:] Platje J., Słodczyk J., Filho W. L., Current Issues of Sustainable Development. Priorities and Trends, Series Economic and Environmental Studies, (2006)/8, pp. 369-382.

Strategia Lizbońska – droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2002.

Sustainable Distribution: A Strategy. Department of the Environment, Transport and the Regions, London 2006.

Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r., nr 80, poz. 717).

Witkowski J., Polityka logistyczna nowym rodzajem polityki gospodarczej państwa, [in:] Sołtysik M. (red.), Kierunki rozwoju logistyki w Polsce w świetle tendencji światowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004.

Zrównoważona Europa dla lepszego świata, Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej, Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich, COM(2001), 264 final, Bruksela 2001.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.