Analysis of Accessibility in Municipalities of the Czech

Libor Kavka, Zdeněk Čujan

Abstract


This thesis deals with the level of transport services of public transport in municipalities and regions in the Czech Republic. It focuses on the position of public transport in the transport market in comparison with competitive individual car traffic and its impact on potential social exclusion of population. The aim of the thesis is to describe geographical differences in the Czech Republic.


Keywords


Mobility; accessibility; measurement of accessibility; public transport; private car traffic

Full Text:

PDF

References


Adey P., 2010. Mobility. 1. ed., London-Routledge 2010.

Boruta T., Ivan I., Dopravní obslužnost hromadnou dopravou na Jesenicku, [in:] Ph.D. Workshop 2008 proceedings, Ostrava: Ústav

Geoniky AV ČR, Ostrava 2008, pp. 5–14.

Boruta T., Ivan I., 2010. Možnosti hodnocení okolí železničních stanic a jejich regenerace na příkladu Ostravy, [in:] Kvizda M., Tomeš Z. (edd.), Konkurenceschopnost a konkurence v železniční dopravě - ekonomické a

regionální aspekty regulace konkurenčního prostředí, Brno 2010, pp. 85-102.

Brinke J., Úvod do geografie dopravy – Socioekonomická geografie, vol. 1. 2. ed., Karolinum, Praha 1999.

Brůhová-Foltýnová H., Doprava a společnost: Ekonomické aspekty udržitelné dopravy, Karolinum, Praha 2009.

Dtupinová E., Halás M., Horňák M., Hurbánek P., Kačarová M., Michniak D., Ondoš S., Rochovská A., 2008. Periférnosť a prostorová polarizácia na území Slovenska, Geografika, Bratislava 2008.

El-Geneidy M. A., Levinson D. M., 2006. Access to Destinations: Development of Accessibility Measures, Report 1: In Access to destionations study, Minnesota Department of Transportation, Minnesota 2006.

Gašparík J., Prideľovanie kapacity telezničnej infraštruktúry v kontexte harmonizácie ţelezničního trhu, [in:] Kvizda M., Tomeš Z. (edd.),

Konkurenceschopnost a konkurence v železniční dopravě - ekonomické a

regionální aspekty regulace konkurenčního prostředí, Telč 2008, pp. 132–140.

Giuliano G., The role of public transit in the mobility of low income households, School of Policy, Planning and Development University of Southern California, 2001.

Gutiérrez J., García-Palomares J. C., New spatial patterns of mobility within the metropolitan area of Madrid: towards more complex and dispersed flow networks, "Journal of Transport Geography", 15 (2006)/1, pp. 18–30.

Halás M., Klapka P., Regionalizace Česka z hlediska modelování prostorových interakcí, "Geografie", 115 (2010)/2, pp. 144–160.

Havlíček T., Chromý P., Jančák V., Marada M., Vybrané teoreticko-metodologické aspekty a trendy geografického výzkumu periferních oblastí, [in:] Problémy periferních oblastí, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra Sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha 2005, pp. 6–24.

Horňák M., Súčasný stav a perspektívy vývoja dopravnej infraštruktúry Slovenskej republiky, "Prace Komisji Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego", 10 (2004), pp. 231 − 250.

Horňák M., Význam dopravnej polohy v procese koncentrácie obyvatelstva v Slovenskej republike, [in:] Kvizda M., Tomeš Z. (edd.),

Konkurenceschopnost a konkurence v železniční dopravě - ekonomické a regionální aspekty regulace konkurenčního prostředí, Telč 2008, pp.

–140.

Lucas K., 2012. Transport and social exclusion: Where are we now?, "Transport Policy", 20 (2012)/3, pp. 105–113.

Macešková M., Ouředníček M., Temelová J., 2011. Sociálně prostorová

diferenciace v České republice: implikace pro veřejnou (regionální) politiku, [in:] Sociálně prostorová diferenciace obyvatelstva a její vliv na kvalitu života ve městech a obcích České republiky,Národní program výzkumu II, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Praha 2006-2011.

Maier K., Drda F., Mulíček M., Sýkora L., 2007. Dopravní dostupnost

funkčních městských regionů a urbanizovaných zón v České republice, "Urbanismus a územní rozvoj", 10 (2007)/3, pp. 75–80.

Mrada M., Květoň V., Význam dopravní obslužnosti v rozvoji venkovských oblastí, [in:] Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Venkov je náš svět", Česká zemědělská univerzita, Provozně-ekonomická

fakulta, Praha 2006, pp. 410 419.

Marada M., Doprava a geografická organizace společnosti v Česku, 1. ed., Česká geografická společnost, Praha 2010.

Řehák S., Halás M., Klapka P., Několik poznámek k možnostem aplikace Reillyho modelu, [in:] Geographia Moravica, vol. 1, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2009, pp. 47–58.

Seidenglanz D., Dopravní charakteristiky venkovského prostoru, Disertační práce na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, Geografický ústav, vedoucí disertační práce Václav Toušek, Brno 2007.

Schmeidler K., Mobilita, transport a dostupnost ve městě, 1. ed. Novpress, Brno 2010.

Sýkora L., 2003. Suburbanizace a její společenské důsledky, "Sociologický časopis / Czech Sociological Review", 39 (2003)/2, pp. 55–71.

Toušek V., Seidenglanz D., Krejčí T., Hubl R., Polohová diferenciace obcí v regionu NUTS II Jihovýchod, [in:] Klímová V. (ed.), VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy Univerzity, Brno 2005, pp. 199-204.

Urry J., Mobilities, 1. ed., Polity, Cambridge 2007.

ČSÚ Český statistický úřad: Regionální statistiky [online], 2013 aktualizováno dne: 1.2.2011 - http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/regiony_mesta_obce_souhrn

ČSÚ Český statistický úřad: Sčítání domu, lidu a bytů 2001 – pramenné dílo, 2012, aktualizováno dne: 26.10.2006 - http://www.czso.cz/csu/2005edicniplan.nsf/kapitola/4132-05--3002

ČSÚ Český statistický úřad: Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011, Česká republika a kraje [online], 2012, aktualizováno dne: 17.5.2012 - http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/publ/03000-12-n_2012

IDOL Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje [online], 2012, aktualizováno dne: 20.12.2011 - http://www.iidol.cz/stranky/3:mapy-idol.html

IDS JMK Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje [online], 2012, aktualizováno dne: 7.12.2011 - http://www.idsjmk.cz/strucne.aspx

KIDSOK Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje [online], 2012, aktualizováno dne: 1.10.2011 - http://www.kidsok.cz/pdf/plan-dopravniobsluznosti-ok.pdf

SŽDC Správa železniční dopravní cesty [online], 2012, aktualizováno dne: 22.12.2011 - http://www.szdc.cz/onas/zeleznicni-mapycr.html

Zlínský kraj [online], 2012, aktualizováno dne: 30.8.2011 - http://www.krzlinsky.cz/generel-dopravy-zlinskeho-kraje-cl99.html


Refbacks

  • There are currently no refbacks.