Aerospace Navigation Technologies in Logistics

Volodymyr Kharchenko, Vasyl Kondratiuk

Abstract


The work examines the technical aspects of the solution of logistics tasks in the automobile transport domain that are based on satellite navigation technologies, communications and geoinformation systems. Present-day international requirements to the hardware and software of the AVL class are provided.

Keywords


logistics, navigation, satellite technologies, control systems

Full Text:

PDF

References


Entsyklopedia Bezopasnosti Aviatsyi, ed. by Kulik N. S., Kharchenko V. P. et al., Tekhnika Publishers, Kyjiv 2008.

Yatskiv D. Ya., Yevropeiskiy opyt navigatsyonnogo obespecheniya transportnykh koridorov, "Innovatsiyni Tekhnologiyi", 4-5 (2003), pp. 90-94.

Konin V. V., Kharchenko V. P., Sistemy sputnikovoy radio-navigatsyi, Kholteks Publishers, Kyjiv 2010.

Kharchenko V. P., Kondratiuk V. M., Aspekty sozdaniya i prakticheskoy realizatsyi integrirovannykh system GIS, GPS i besprovodnoy sviazi, [in:] Papers of the Second International Conference “GIS and GPS in Practice”, Chełm 2007, pp. 55-63.

Kharchenko V. P., Kondratyuk V., Ilnytska S., Differential service operability investigation at the territory of Ukraine, "Scientific Bulletin of Chelm. Section of Technical Sciences", (2009)/1, pp. 51-61.

Hackos J. T., Redish J. C., User and Task Analysis for Interface Design, John Wiley & Sons, New York 1998.

Council Regulation EC # 2135/98 of 24 Sept. 1998 amending Regulation (EEC) # 3821/85 on recording equipment in road transport.

Bedrin I. B. et al., Navigatsyonno-telekommunikatsyonnoye obespecheniye transportnykh koridorov severo-zapada Rossii, [in:] Navigatsyia 200, Collection of papers of the Third International Conference “Planirovaniye globlanoy radionavigatsyi”, 9-11 October 2000, Moscow 2000.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.