Designation of a paid parking zone in Łódź

Marta Małgorzata Borowska-Stefańska, Szymon Adam Wiśniewski

Abstract


This article has two aims: cognitive and methodological. The first one focuses ondelineating city areas (of Łódź in this case), in relation to whicha conscious parking policy should be implemented, including differentiation of the base parking feeand dynamics of parking cost increment in time. The methodological aim, in turn, consists in elaborating a research algorithmbased exclusively on the geographical information system,which is based on generallyavailable vector data,together with data obtainedfrom intelligenttransport systems. For their realization of the authors of this article elaborated their own methodology. It consists of five stages. The basic research unit isthe surveying district. The area on the basis of which the research was made is the Łódź urban zone defined in the Strategy of Spatial Developmentfor Łódź (2012). Each research stage corresponds to defining the powerofimpact of the variablewhich, as an research overview shows, affectsthe parking policy. Since the research is conducted on the basisdifferent variablesat individual stagesand finally thecoefficient assumes the form of five elements, it is necessary to standardize partial results. The article usesa procedure based on thequotient of the difference between the calculated valueand the averagefor the wholegroupdivided by standard deviation. The results of the conducted researchin the cognitive scopeshow that problems connected with parking organizationdo not concern only the very city centre (mostly the district of Śródmieście). Particular attention should be drawn to areasnext to the city’s main transport arteries which golatitudinally (for instance, Piłsudski avenue) ormeridionally (e.g. Kościuszki street, Zachodnia street).


Keywords


paid parking zones; parkings; sustainable transport; Łódź; GIS

Full Text:

PDF

References


Biała księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu–dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu [on-line], 2011.

Brzeziński A., Dybicz T., Problemy funkcjonowania strefy płatnego parkowania w centrum miasta, "Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne", 100 (2013)/1, pp. 25-36.

Brzyszcz P., Garczewski W., Szarata A., Analiza projektu rozszerzenia strefy płatnego parkowania w Krakowie, "Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne", 100 (2013)/1, pp. 51-60.

Ciastoń-Ciulkin A., Starowicz W., Wpływ instrumentów finansowych związanych z funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania na zrównoważoną mobilność pracowników Urzędu Miasta Krakowa, "Transport Miejski i Regionalny", (2014)/6, pp. 17-25.

Bujak A., Polityka parkingowa w miastach, "Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne", (2014)/1, pp. 78-79.

Buntić M., Ivanjko E., Gold H., ITS supported parking lot management, [in:] International Conference on Traffic and Transport Engineering-Belgrade, Belgrade, Serbia, Belgrade 2012, pp. 195-202.

Cats O., Zhang C., Nissan A., Empirical evaluation of an on-street parking pricing scheme in the city center, [in:] 94th Annual Meeting Transportation Research Board, Washington, USA, 11-15 January 2015.

Christiansen P., Engebretsen Ø., Fearnley N., Hanssen J. U., Parking facilities and the built environment: Impacts on travel behaviour, "Transportation Research Part A: Policy and Practice", 95 (2017), pp. 198-206.

Desarnaulds V., Monay G., Carvalho A., Noise reduction by urban traffic management, [in:] Proceedings ICA 2004.

Franek Ł., Kulpa T., Wybrane problemy oznakowania stref płatnego parkowania, "Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne", 100 (2013)/1, pp. 89-100.

Friedberg J., Metodyka opracowywania polityki parkingowej, "Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne", 100 (2013)/1, pp. 101-109.

Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M., Inżynieria ruchu drogowego. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008.

Kostelecka A., Badanie wybranych cech parkowania w polskich miastach, "Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne", 105 (2015)/1, pp. 39-49.

Kubala C., Kulpa T., Analiza wpływu rozszerzenia strefy płatnego parkowania w Krakowie na zachowania kierowców, "Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne", 105 (2015)/1, pp. 51-60.

Litman T., London congestion pricing–implications for other cities, "CESifo DICE Report", 3 (2005)/3, pp. 17-21.

Maršanić R., Zenzerović Z., Mrnjavac E. (2010), Planning model of optimal parking area capacity, "PROMET-Traffic & Transportation", 22 (2010)/6, pp. 449-457.

Marsden G., The evidence base for parking policies—a review, "Transport policy", 13 (2006)/6, pp. 447-457.

Mingardo, G., Cities and innovative urban transport policies, "Innovation", 10 (2008)/2-3, pp. 269-281.

Morris B. E. R. T., The Car User’s Perspective, "Transport, the Environment and Sustainable Development", (2008), pp. 147-159.

Naumov V., Określenie optymalnej pojemności parkingu na podstawie analiz symulacyjnych, "Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne", 105 (2015/1, pp. 61-70.

Nitschke B., Owczarzak-Trzebiatowska A., Idziak S. (2013), Parkingi buforowe w Poznaniu, "Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne", 100 (2013)/1, pp. 175-183.

Owczarzak-Trzebiatowska A., Nitschke B., Idziak S., Efektywność i skuteczność funkcjonowania strefy płatnego parkowania poprzez jej uszczelnienie na przykładzie SPP w Poznaniu, "Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne", 105 (2015)/1, pp. 71-83.

Quirini-Popławski Ł., Funkcjonowanie polityki transportowej we Florencji–analiza wybranych aspektów (na podstawie kwerendy dokumentów miejskich, wywiadów i badań terenowych), "Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG", 19 (2016)/4, pp. 19-29.

Parkitny W., Analiza parametrów parkingów realizowanych przez kolej w południowo-wschodniej Polsce, "Transport Miejski i Regionalny", (2013)/3, pp. 19-24.

Regulation of the Council of Ministers on detailed principles of introducing parking fees for parking cars on public roads (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych).

Regulation of the Minister of Infrastructure on detailed technical conditions for road signs and signals as well as road traffic safety devices and their placement on roads (In Polish: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach).

Regulation of the Minister of Transport, Construction and Maritime Economy as of 15 November 2013 (In Polish: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 listopada 2013 r.).

Rodrigue J. P., Comtois C., Slack B., The Geography of Transport Systems. Routledge, London-New York 2006.

Rye T., Hunton K., Ison S., Kocak N., The role of market research and consultation in developing parking policy, "Transport Policy", 15 (2007)/6, pp. 387-394.

Ryley T. J., The propensity for motorists to walk for short trips: Evidence from West Edinburgh, "Transportation research part A: policy and practice", 42 (2008)/4, pp. 620-628.

Schiller P. L., Bruun E. C., Kenworthy J. R., An introduction to sustainable transportation: Policy, planning and implementation. Earthscan, London-Washington 2010.

Sklorz J., O strefach płatnego parkowania dobrze i krytycznie-na podstawie wieloletnich doświadczeń ich funkcjonowania, problemów projektowania i wdrażania-w pytaniach i odpowiedziach, "Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne", 100 (2013)/1, pp. 261-268.

Strategia przestrzennego rozwoju Łodzi. Jako polityka sektorowa „Strategii zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+” odnosząca się do architektury i urbanistyki miasta, 2012, Urząd Miasta Łodzi.

Szarata A., Bohatkiewicz J., Nowak P., Pomiary parkowania i analizy wyników na przykładzie Kielc, "Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne", (2007), pp. 175-190.

Szarata A., Rola pozyskiwania danych w kontekście funkcjonowania stref płatnego parkowania, "Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne", 105 (2015)/1, pp. 107-117.

Szczuraszek T., Karwasz M., Analiza wybranych charakterystyk parkowania w strefie płatnego parkowania w śródmieściu Bydgoszczy w związku z wdrażaniem ITS, "Transport Miejski i Regionalny", (2014)/11, pp. 12-18.

Szymański P., Kikulski J., Zastosowanie technik geomatycznych w projektowaniu modernizacji parkingu leśnego, "Roczniki Geomatyki-Annals of Geomatics", 13 (2015)/1, pp. 67-76.

Sumalee A. (2001). Analysing the design criteria of charging cordons.

Vera-Gómez, J. A., Quesada-Arencibia, A., García, C. R., Suárez Moreno, R., & Guerra Hernández, F. (2016). An intelligent parking management system for urban areas. Sensors, 16(6), 931.

White paper-European transport policy for 2010: time to decide, 2001, Office for Official Publications of the European Communities.

Wiśniewski, S. (2015). Lokalizacja parkingów Park and Ride w przestrzeni Łodzi. Problemy Rozwoju Miast, 4, 37-45.

Wojnarowska, A. (2017). Inwestycje mieszkaniowe w ramach programów rewitalizacji centrum Łodzi. Space-Society-Economy, 69-88.

Web sites:

http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Strefa_parkowania/58 (access: 18.09.2017 r.)

http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/transport-i-komunikacja/kierowca/ (access: 25.09.2017 r.)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.