Shaping Competitive Advantage of an Enterprise from Logistics Service Industry

Magdalena Gąsowska

Abstract


The aim of the article is to show the process of shaping competitive advantage of an enterprise from the logistics service industry. The study presents a general characteristic of enterprises providing logistics services and describes conditions of operation of contemporary logistics providers. The process of shaping competitive advantage of contemporary enterprises from the logistics service industry has been presenetd. The article has been written on the basis of the study of literature, research conducted by various research centres and own empirical research.


Keywords


competitive advantage, enterprises from logistics service industry, logistics processes

Full Text:

PDF

References


Alkhatib S. F., Darlington R., Nguyen T. T.,

(2015), Logistics Service Providers (LSPs)

evaluation and selection, Strategic Outsourcing:

An International Journal, Vol. 8, No. 1, pp.

-134.

Banaszyk P., Gołembska E., (2015), Logistyka

w biznesie międzynarodowym, WNT, Warszawa.

Bąkowska-Morawska U., Witkowski J., (2015),

Kulturowe uwarunkowania zarządzania łańcuchem

dostaw w Japonii, Polsce i Wielkiej Brytanii,

Organizacja i Kierowanie, No. 4, pp. 39-54.

Blaik P., (2015), Efektywność logistyki. Aspekt

systemowy i zarządczy, Polskie Wydawnictwo

Ekonomiczne, Warszawa.

Bellingkrodt S., Wallenburg C. M., (2015), The

role of customer relations for innovativeness and

customer satisfaction, The International Journal of

Logistics Management, Vol. 26, No. 2, pp.

-274.

Brdulak H., (2012), Logistyka w trudnych czasach

- szansa czy ryzyko? Zmiany w globalnych

łańcuchach dostaw, H. Brdulak (Ed.), Logistyka

przyszłości, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,

Warszawa, pp. 13-86.

Brüning M., Hartono N. T. P., Bendul J., (2015),

Collaborative recovery from supply chain

disruptions: characteristics and enablers, Research

in Logistics & Production, No. 3, pp. 225-237.

Cichosz M., (2016), Proces innowacji w relacjach

operatorów logistycznych z klientami, Gospodarka

Materiałowa i Logistyka, No. 6, pp. 2-8.

Fechner I., (2011), Definicja usługi logistycznej,

W. Rydzkowski (Ed.), Usługi Logistyczne. Teoria

i praktyka, Instytut Logistyki i Magazynowania,

Poznań.

Ficoń K., (2015), Trzy logistyki. Wojskowa,

kryzysowa, rynkowa, BEL Studio, Warszawa.

Gąsowska M. K., (2014), Rola innowacji

w procesie zarządzania przedsiębiorstwem

w warunkach wahań koniunktury na przykładzie

wybranych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe

Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja

i Zarządzanie, No. 74, pp. 513-524.

Gąsowska M. K., (2013), Społeczna

odpowiedzialność przedsiębiorstw sektora TSL

a współpraca z wybranymi usługobiorcami

w świetle badań, Społeczna odpowiedzialność

sektora TSL w Polsce. Diagnoza i przyszłe

wyzwania, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty

Naukowe Nr 790, Problemy Transportu

i Logistyki, No. 23, pp. 167-177.

Gołembska E., (2012), Istota, cel i zakres logistyki,

E. Gołembska (Ed.), Logistyka, C.H. Beck,

Warszawa, pp. 11-42.

Hsu C. C., Tan K. C., Zailani S. H. M., (2016),

Strategic orientations, sustainable supply chain

initiatives, and reverse logistics, International

Journal of Operations & Production Management,

Vol. 36, No. 1, pp. 86-110.

Jeszka A. M., (2014), Logistyka zwrotna.

Potencjał, efektywność, oszczędności,

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

w Poznaniu, Poznań.

Jeszka A. M., (2013), Sektor usług logistycznych

w teorii i w praktyce, Difin, Warszawa.

Jeszka A. M., (2010), Działalność przedsiębiorstw

z branży usług logistycznych, M. Ciesielski, J.

Długosz (Ed.), Strategie łańcuchów dostaw,

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa,

pp. 221-242.

Jaki A., (2014), Mechanizmy rozwoju

paradygmatów zarządzania, Przegląd Organizacji,

No. 2, pp. 8-13.

Kawa A., (2016), Wzmacnianie pozycji czy walka

o przetrwanie?, Logistyka a Jakość, No. 2, pp. 64-

Kisperska-Moroń D., (2012), Transformacja

łańcuchów dostaw jako podstawa ewolucji

kompetencji menedżerskich, Gospodarka

Materiałowa i Logistyka, No. 6, pp. 19-22.

Krawczyk S., (2011), Usługi logistyczne,

S. Krawczyk (Ed.), Logistyka. Teoria i Praktyka.

Tom 1, Difin, pp. 204-231.

König A., Spinler S., (2016), The effect of

logistics outsourcing on the supply chain

vulnerability of shippers, The International Journal

of Logistics Management, Vol. 27, No. 1, pp. 122-

Malara Z., Rzęchowski J., (2011), Zarządzanie

informacją na rynku globalnym. Teoria i praktyka,

C.H. Beck, Warszawa.

Mindur L., (2014), Zagadnienia ogólne z zakresu

produkcji i technologii, L. Mindur (Ed.),

Technologie transportowe, Wydawnictwo

Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB,

Warszawa-Radom.

Olszewski J., (2016), Przyszłość łańcuchów

dostaw, Eurologistics, No. 1, pp. 18-20.

Piecyk M. I., Björklund M., (2015), Logistics

service providers and corporate social

responsibility: sustainability reporting in the

logistics industry, International Journal of Physical

Distribution & Logistics Management, Vol. 45,

No. 5, pp. 459-485.

Rokita J., (2005), Zarządzanie strategiczne.

Tworzenie i utrzymywanie przewagi

konkurencyjnej, PWE, Warszawa.

Płoszajski P., (2014), Współczesne otoczenie

organizacji, M. Strużycki (Ed.), Podstawy

zarządzania, Szkoła Główna Handlowa w

Warszawie, Warszawa, pp. 67-84.

Romanowska M., (2016a), Determinanty

innowacyjności polskich przedsiębiorstw, Przegląd

Organizacji, No. 2, pp. 29-35.

Romanowska M., (2016b), Kryzys w

przedsiębiorstwie, M. Romanowska, W.

Mierzejewska (Ed.), Przedsiębiorstwo odporne na

kryzys, Oficyna a Wolters Kluwer business, pp.

-34.

Raue J. S., Wieland A., (2015), The interplay of

different types of governance in horizontal

cooperations, The International Journal of

Logistics Management, Vol. 26, No. 2, pp. 401-

Rutkowski K., (2015), Rekonfiguracja

międzynarodowych łańcuchów dostaw jako

narzędzie zapobiegania zagrożeniom kryzysowym

- szansa dla Polski, J. Witkowski, A. Skowrońska

(Ed.), Strategie i logistyka w warunkach kryzysu,

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we

Wrocławiu, Wrocław, pp. 92-104.

Rydzkowski W., (2009), Usługi logistyczne, D.

Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak (Ed.), Instytut

Logistyki i Magazynowania, Poznań, pp. 213-253.

Schmoltzi Ch., Wallenburg C. M., (2011),

Horizontal cooperations between logistics service

providers: motives, structure, performance,

International Journal of Physical Distribution &

Logistics Management, Vol. 41, No. 6, pp. 552-

Stańczyk-Hugiet E. I., (2013), Dynamika

strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Uniwersytet

Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.

Szałucki K., (2016), Spedycja, K. WojewódzkaKról,

E. Załoga (Ed.), Transport. Nowe wyzwania,

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp.

-643.

Szymczak M., (2015), Ewolucja łańcuchów

dostaw, Wydawnictwo Uniwersytetu

Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Witkowski J., (2015), Logistyka w warunkach

kryzysu ekonomicznego i nagłych sytuacjach

kryzysowych, J. Witkowski, A. Skowrońska (Ed.),

Strategie i logistyka w warunkach kryzysu,

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we

Wrocławiu, Wrocław, pp. 154-165.

Wong W. P., Soh K. L., Chong C. L., Karia N.,

(2015), Logistics firms performance: efficiency

and effectiveness perspectives, International

Journal of Productivity and Performance

Management, Vol. 64, No. 5, pp. 686-701.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.