Analysis of Accessibility in Municipalities of the Czech

Libor Kavka, Zdeněk Čujan

Abstract


This thesis deals with the level of transport services of public transport in municipalities and regions in the Czech Republic. It focuses on the position of public transport in the transport market in comparison with competitive individual car traffic and its impact on potential social exclusion of population. The aim of the thesis is to describe geographical differences in the Czech Republic.


Keywords


Mobility; accessibility; measurement of accessibility; public transport; private car traffic

Full Text:

PDF

References


ADEY, P. 2010. Mobility. 1. vyd. London:

Routledge, 2010, 267 s. ISBN 978-0-415- 43399-

BORUTA, T. – IVAN, I. 2008. Dopravní

obslužnost hromadnou dopravou na Jesenicku. In

Ph.D. Workshop 2008 proceedings. Ostrava: Ústav

Geoniky AV ČR, 2008, s. 5 – 14.

BORUTA, T. – IVAN, I. 2010. Možnosti

hodnocení okolí železničních stanic a jejich

regenerace na příkladu Ostravy. In KVIZDA, M. –

TOMEŠ, Z. Konkurenceschopnost

Fig. 7. Rail infrastructure in Moravia and Silesia.

Source: SŽDC, 2014.

a konkurence v železniční dopravě - ekonomické a

regionální aspekty regulace konkurenčního

prostředí. Brno, 2010, s. 85 - 102. ISBN 978-80-

-5309-0.

BRINKE, J. 1999. Úvod do geografie dopravy –

Socioekonomická geografie I. 2. vyd. Praha:

Karolinum, 1999. 107 s. ISBN 382-133-92

BRŮHOVÁ - FOLTÝNOVÁ, H. 2009. Doprava a

společnost: Ekonomické aspekty udržitelné

dopravy. Praha: Karolinum, 2009. 212 s.

DŢUPINOVÁ, E. - HALÁS, M. - HORŇÁK, M. -

HURBÁNEK, P. - KÁČAROVÁ

M. - MICHNIAK D. - ONDOŠ S. -

ROCHOVSKÁ A. 2008. Periférnosť a prostorová

polarizácia na území Slovenska. Bratislava: Geografika,

187 s. ISBN 978-80-89317-06-6

EL-GENEIDY, M.A. a LEVINSON, D.M. 2006.

Access to Destinations: Development of

Accessibility Measures, Report 1. In Access to

destionations study. Minnesota Department of

Transportation, 2006. 125 s.

GAŠPARÍK, J. 2008. Prideľovanie kapacity

ţelezničnej infraštruktúry v kontexte harmonizácie

ţelezničního trhu. In KVIZDA, M. – TOMEŠ, Z.

Konkurenceschopnost

a konkurence v železniční dopravě - ekonomické a

regionální aspekty regulace konkurenčního

prostředí. Telč, 2008, s. 132 – 14. ISBN 978-80-

-557-7

GIULIANO, G. 2001. The role of public transit in

the mobility of low income households. School of

Policy, Planning, and Development University of

Southern California. 2001.

GUTIÉRREZ, J. – GARCÍA-PALOMARES, J .C.

New spatial patterns of mobility within the

metropolitan area of Madrid: towards more

complex and dispersed flow networks. Journal of

Transport Geography, 2007, roč. 15, č. 1, s. 18 –

HALÁS, M. – KLAPKA, P. 2010. Regionalizace

Česka z hlediska modelování prostorových

interakcí. Geografie, 2010, roč. 115, č. 2, s. 144 –

HAVLÍČEK T. - CHROMÝ P. - JANČÁK V. -

MARADA M. 2005. Vybrané teoretickometodologické

aspekty a trendy geografického

výzkumu periferních oblastí. In Problémy

periferních oblastí. Praha: Univerzita Karlova,

Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie

a regionálního rozvoje, 2005, s. 6 – 24.

HORŇÁK, M. 2004. Súčasný stav a perspektívy

vývoja dopravnej infraštruktúry Slovenskej

republiky In Prace Komisji Geografii Komunikacji

Polskiego Towarzystwa Geograficznego, tom X,

Warszawa-Rzeszów, 2004, s. 231 − 250.

HORŇÁK, M. 2008. Význam dopravnej polohy v

procese koncentrácie obyvatelstva v Slovenskej

republike. In KVIZDA, M. – TOMEŠ, Z.

Konkurenceschopnost a konkurence v železniční

dopravě - ekonomické a regionální aspekty

regulace konkurenčního prostředí. Telč, 2008, s.

– 14. ISBN 978-80-7399-557-7

LUCAS, K. 2012. Transport and social exclusion:

Where are we now? Transport Policy, 2012, roč.

, č. 3, s. 105 – 113.

MACEŠKOVÁ, M. – OUŘEDNÍČEK, M. –

TEMELOVÁ, J. 2011. Sociálně prostorová

diferenciace v České republice: implikace pro

veřejnou (regionální) politiku. In Sociálně

prostorová diferenciace obyvatelstva a její vliv na

kvalitu života ve městech a obcích České republiky.

Praha: Národní program výzkumu II, Ministerstvo

školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 2006 – 2011.

MAIER, K. – DRDA, F. - MULÍČEK, M. -

SÝKORA, L. 2007. Dopravní dostupnost

funkčních městských regionů a urbanizovaných

zón v České republice. Urbanismus a územní

rozvoj. 2007, roč. 10, č. 3, s. 75 – 80.

MARADA, M. - KVĚTOŇ, V. 2006. Význam

dopravní obslužnosti v rozvoji venkovských

oblastí. In Sborník příspěvků z mezinárodní

konference Venkov je náš svět. Praha: Česká

zemědělská univerzita, Provozně-ekonomická

fakulta, 2006, s. 410 – 419.

MARADA, M. 2010. Doprava a geografická

organizace společnosti v Česku. 1. vyd. Praha:

Česká geografická společnost, 2010. 165 s. ISBN

-80-904521-2-1

ŘEHÁK, S. – HALÁS, M. – KLAPKA, P. 2009.

Několik poznámek k možnostem aplikace Reillyho

modelu. In Geographia Moravica 1, Olomouc:

Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, s. 47 –

ISBN 978-80-244-2464-4

SEIDENGLANZ, D. 2007. Dopravní

charakteristiky venkovského prostoru. Brno, 2007.

s. Disertační práce na Přírodovědecké fakultě

Masarykovy univerzity. Geografický ústav.

Vedoucí disertační práce Václav Toušek.

SCHMEIDLER, K. 2010. Mobilita, transport a

dostupnost ve městě. 1. vyd. Brno: Novpress, 2010,

s. ISBN 978-80-87342-12-1.

SÝKORA, L. 2003. Suburbanizace a její

společenské důsledky. Sociologický časopis/Czech

Sociological Review, 2003, roč. 39, č. 2, s. 55 –

TOUŠEK, V. – SEIDENGLANZ, D. – KREJČÍ,

T. – HUBL, R. 2005. Polohová diferenciace obcí v

regionu NUTS II Jihovýchod. In (KLÍMOVÁ, V.)

VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních

vědách. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU,

, s. 199-204.

URRY, J. 2007 Mobilities. 1. vyd. Cambridge:

Polity, 2007, 335 s. ISBN 978-0745634197.

ČSÚ Český statistický úřad: Regionální statistiky

[online]. 2013 aktualizováno dne: 1.2.2011 [cit. 1.

února 2013].

Dostupné z WWW:

sta_obce_souhrn>.

ČSÚ Český statistický úřad: Sčítání domu, lidu a

bytů 2001 – pramenné dílo [online]. 2012

aktualizováno dne: 26.10.2006 [cit. 2. prosince

.

Dostupné z WWW:

http://www.czso.cz/csu/2005edicniplan.nsf/kapitol

a/4132-05--3002>.

ČSÚ Český statistický úřad: Předběžné výsledky

Sčítání lidu, domů a bytů 2011 –

Česká republika a kraje [online]. 2012

aktualizováno dne: 17.5.2012 [cit. 9.

prosince 2012].

Dostupné z WWW:

http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/publ/0

-12-n_2012>.

IDOL Integrovaný dopravní systém Libereckého

kraje [online]. 2012 aktualizováno

dne: 20.12.2011 [cit. 20. prosince 2012].

Dostupné z WWW:

.

IDS JMK Integrovaný dopravní systém

Jihomoravského kraje [online]. 2012

aktualizováno dne: 7.12.2011 [cit. 8. prosince

.

Dostupné z WWW:

.

KIDSOK Koordinátor Integrovaného dopravního

systému Olomouckého kraje

[online]. 2012 aktualizováno dne: 1.10.2011 [cit.

prosince 2012].

Dostupné z WWW:

.

SŽDC Správa železniční dopravní cesty [online].

aktualizováno dne:

22.12.2011 [cit. 9. prosince 2012].

Dostupné z WWW:

.

Zlínský kraj [online]. 2012 aktualizováno dne:

8.2011 [cit. 17. listopadu 2012].

Dostupné z WWW: .


Refbacks

  • There are currently no refbacks.